سر سيم ماده كولري بزرگ/روكش دار/FDD2-250/ابي

( 5315 )