• باتري نيم قلمي شارژي/600ميلي/camelion

باتری نیم قلمی 1.2 ولت شارژی 2 عددی کملیون (NH-AAA600BP2)

باتری نیم قلمی 1.2 ولت شارژی 2 عددی کملیون (NH-AAA600BP2)

نیکل-متال  AlwaysReady

همیشه آماده برای مصرف

 

این باطری نه تنها می تواند بیش از یکسال شارژ را در خود نگه دارد بلکه در هر زمان بی درنگ قابل استفاده خواهد بود  :

  • دارای شارژ اولیه
  • نگهداری شارژ بیش از یکسال
  • عکسبرداری بیش از شش برابر مدل های مشابه
  • مقرون به صرفه بودن
  • عدم گرم شدن بیش از حد

-نيکل متال هيدريد ( MH-Ni يا NH )

ترکيـب بـالا ترکيـب روز باتریهـای قابـل شـارژ اسـت. ايـن باتریهـا دارای ظرفيـت بالاتری نسـبت بـه سـری قبـل میباشـند. شـرکت

کمليـون بالاترین ظرفیت يعنـی mAh 2700 در سـايز قلمـی و mAh 600 را در سـايز نيـم قلمـی بـه مشـتريان ارائـه کـرده اسـت

تـا بتواننـد حداکثـر اسـتفاده را از يـک باتـری قابـل شـارژ ببرنـد.

مرکـز تحقيقـات کمليـون در تـازه تريـن اقـدام خـود فرمـول جديـدی را در اختيـار خـط توليـد قـرار داده اسـت کـه قابليـت باتریهـای

قابــل شــارژ را بــه نحــو چشــمگيری افزايــش میدهــد. باتــری هميشــه آمــاده  AlwaysReady  )بــا تکيــه برتکنولــوژی EASEE از

زيرمجموعه هـای باتـری نيـکل متـال اسـت کـه درسـايز نيـم قلمـی بـا ظرفيـت mAh 800 و درسـايز قلمـی بـا ظرفيـت mAh 2300

روانـه بـازار گرديـده. در حـال حاضـر ایـن ظرفیتهـا بـه 600 و 2500 میلی آمپـر سـاعت ارتقـا یافتـه اسـت. ايـن باتـری بـه صـورت

شـارژ شـده در اختيـار مصـرف کننـده قـرار میگيـرد. توانايـی نگهـداری 90 درصـد شـارژ پـس از شـش مـاه و 85 درصـد شـارژ پـس از

يـک سـال از قابليتهـای فـوق العـاده ايـن محصـول اسـت.

باتري نيم قلمي شارژي/600ميلي/camelion

  • کد محصول: 5692
  • موجودی: موجود نمی باشد
اطلاع از موجودی
اين فرم را پر کنيد تا به محض موجود شدن، مطلع شويد:
  • 0 تومان