UA-111044857-1

انواع سلف

تصحیح جستجو

سلف 1.5 میکرو هانری 1/2 وات

سلف 1.5 میکرو هانری 1/2 وات

این سلف مقاومتی دارای15 میکرو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک س..

سلف 100 میکرو هانری 1/4 وات

سلف 100 میکرو هانری 1/4 وات

این سلف مقاومتی دارای 100 میکرو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک..

سلف مقاومتی 1.2 میکرو هانری 1/4 وات

سلف مقاومتی 1.2 میکرو هانری 1/4 وات

این سلف مقاومتی دارای 1.2 میکرو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک..

سلف مقاومتی 1.5 میلی هانری 1/2 وات

سلف مقاومتی 1.5 میلی هانری 1/2 وات

این سلف مقاومتی دارای1.5 میلی هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک س..

سلف مقاومتی 1.5 میکرو هانری 1 وات

سلف مقاومتی 1.5 میکرو هانری 1 وات

این سلف مقاومتی دارای 1.5 میکرو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک..

سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/2 وات

سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/2 وات

این سلف مقاومتی دارای 100 میکرو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک..

سلف مقاومتی 350 نانو هانری 1/2 وات

سلف مقاومتی 350 نانو هانری 1/2 وات

این سلف مقاومتی دارای 350 نانو هانری ضریب خود القایی بوده و از 1.2 وات توان بهره برده  سلف ها از یک ..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)