نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 300 ولت یک محصول وجود دارد.