نماد اعتماد الکترونیکی

خازن 63 ولت یک محصول وجود دارد.