نماد اعتماد الکترونیکی

سنسور مادون قرمزIR 9 محصول وجود دارد