نماد اعتماد الکترونیکی

وارنیش
وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد 

وارنیش 9 محصول وجود دارد