نماد اعتماد الکترونیکی

انواع هیتسینگ الومنیومی یک محصول وجود دارد.