نماد اعتماد الکترونیکی

سون سگمنت 7-SEGMENT یک محصول وجود دارد.