نماد اعتماد الکترونیکی

FPGA و CPLD یک محصول وجود دارد.