پایه فیوز لحیمی

( 5800 )

پین فیوز فلزی برای قراردادن فیوز بر روی برد ، مناسب برای تمام فیوز ها .

145 تومان

پین فیوز فلزی برای قراردادن فیوز بر روی برد ، مناسب برای تمام فیوز ها .